Opstal-, huurdersbelang-, inventaris-, computerverzekering

Opstal-, huurdersbelang-, inventaris-, computerverzekering, reconstructiekosten en extra kostenverzekering notariaat en advocatuur. Deze verzekeringen worden normaliter ondergebracht op één polis.

De verzekering van inventaris geschiedt bij voorkeur op basis van uitgebreide voorwaarden. Dat wil zeggen dat onder andere is gedekt, schade door:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Ontploffing
  • Waterschade
  • Diefstal na braak of poging daartoe


Uitgesloten zijn de gebruikelijke risico’s zoals aardbeving en vulkanische uitbarsting, overstroming, atoomkernreacties en molest. De premie voor de inventarisdekking is afhankelijk van de waarde van de inventaris en de waarde van de in het huurpand voor rekening en risico van huurder aangebrachte aankleding en verfraaiingen (huurdersbelang).

 

Reconstructiekosten omvatten alle kosten welke in redelijkheid moeten worden gemaakt om de administratieve gegevens (waaronder de aktes) die door een gedekte gebeurtenis verloren zijn gegaan, opnieuw te verzamelen en vast te leggen op de wijze als voor de gebeurtenis gebruikelijk. De kosten van reconstructie worden volledig vergoed tot maximaal het hiervoor verzekerde bedrag. Als gedekte gebeurtenis gelden dezelfde evenementen als hiervoor omschreven bij de inventarisverzekering.

Extra kostenverzekering biedt dekking voor bepaalde extra kosten die het kantoor moet maken om na een schadegebeurtenis te herstarten. Dit gaat bijvoorbeeld om de huur van tijdelijke bedrijfsruimte en IT-apparatuur. Het verzekerde bedrag is een ‘premier risque’ bedrag. Dat wil zeggen dat de kosten tot het verzekerde bedrag worden vergoed.