Arbeidsongeschiktheid advocaat

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de geldelijke gevolgen van (blijvende) arbeidsongeschiktheid verzekerd. De verzekering keert uit tot een vooraf afgesproken datum. Meestal is dat de pensioendatum.

De uitkering vindt plaats nadat de eigen risicotermijn is verstreken. De eigen risicotermijn is de periode die eerst zelf financieel overbrugd dient te worden. Het is gebruikelijk de uitkering en/of het verzekerde bedrag jaarlijks te indexeren, opdat waardevastheid wordt nagestreefd. Dat kan gebeuren door het laten volgen van uitkering en/of verzekerd bedrag met een vooraf afgesproken percentage of indexcijfer. Als pensioen- en einddatum wordt een leeftijd van 67 jaar aangehouden. Vanaf die leeftijd wordt het pensioen (AOW van de Staat en eventuele privé-pensioenopbouw) geacht in te gaan.